Welkom bij ArcheoAdvies.nl

Mennens Archeo Advies is een onafhankelijk archeologisch adviesbureau in Noord-Nederland.
MAA legt zich toe op advisering en ondersteuning van overheden, bedrijven en grondeigenaren bij vragen over archeologische monumentenzorg in relatie tot ruimtelijke plannen.

MAA heeft een ruime werkervaring op het terrein van de archeologische monumentenzorg en de ruimtelijke ordening. MAA kan u dan ook snel en deskundig adviseren bij bouwplannen of andere werkzaamheden die gepaard gaan met bodemingrepen.
Door tijdig het aspect archeologie mee te nemen bij de planvorming worden de kosten van noodzakelijk archeologisch onderzoek beter inzichtelijk te maken en te beheersen. Planaanpassing is vaak een minder dure oplossing dan een archeologische opgraving. Er moet namelijk gestreefd worden naar het behoud van archeologische waarden in de bodem zelf.

MAA biedt producten en diensten aan die de opdrachtgever op een archeologisch verantwoorde wijze door het planvormingsproces en het archeologische onderzoekstraject heen kunnen loodsen.
MAA kan daarnaast overheden helpen bij het opstellen van een eigen archeologiebeleid. Ook de doorvertaling van archeologische, cultuurhistorische en cultuurlandschappelijke waarden in ruimtelijk plannen en inrichtingsplannen kan MAA voor u verzorgen.

Bij ruimtelijke plannen zou archeologie als inspiratiebron gebruikt moeten worden. De geschiedenis van het landschap en zijn vroegere bewoners kan een ruimtelijk plan een kwaliteitsimpuls en meerwaarde geven.