archeologiebeleid

De nieuwe archeologiewetgeving legt de verantwoordelijkheid voor het archeologisch erfgoed grotendeels bij de gemeenten neer. Om deze wettelijke taak naar behoren te kunnen uitvoeren en direct mee te kunnen nemen in de actualisering van alle bestemmingsplannen, moeten de gemeenten eigen archeologiebeleid opstellen. Het gemeentelijk archeologiebeleid kan worden vastgelegd in een archeologische beleidsnota met een bijbehorende archeologische verwachtingskaart of beleidsadvieskaart. In een archeologische beleidsnota wordt aangegeven hoe een gemeente omgaat met archeologische en/of cultuurhistorische en/of cultuurlandschappelijke waarden binnen haar grondgebied. In de nota kunnen de volgende aspecten aan de orde komen: wettelijke en beleidsmatige kaders, landschaps- en bewoningsgeschiedenis, archeologische waarden en verwachtingen, archeologie in de ruimtelijke ordening, het archeologiebeleid van de betreffende gemeente, bevoegdheden van andere overheden en bestemmingsplanregels. Een bijbehorende archeologische beleidskaart geeft een overzicht van bekende en te verwachten archeologische en/of cultuurhistorische en/of cultuurlandschappelijke waarden die in een gemeente aanwezig zijn en die middels bestemmingsplanregels beschermd zullen worden.