archeologie en ruimtelijke plannen

Sinds de ondertekening van het Verdrag van Malta (1992) is de rol van de archeologie toegenomen bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Met de inwerkingtreding van de Wet op de archeologische monumentenzorg (2007) zijn overheden verplicht om archeologische waarden in de ruimtelijke planprocedures te betrekken en waardevolle resten te beschermen. De nieuwe archeologiewetgeving legt de verantwoordelijkheid voor het archeologisch erfgoed grotendeels bij de gemeenten neer. De wettelijke eis om archeologisch onderzoek uit te laten voeren geldt voor alle initiatiefnemers: overheden (provincie, gemeente, DLG, waterschappen, etc.), instanties (o.a. terreinbeheerders, woningbouwcorporaties), bedrijven en particulieren. De initiatiefnemer van de bodemingrepen moet voortaan zelf de kosten dragen van archeologisch onderzoek.